SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

VỊ TRÍ: TRẠM AQMS-TRƯỜNG TIỂU HỌC TÓC TIÊN (TX.PHÚ MỸ)

NGÀY: 02/04/2020 12:10

Tính toán chỉ số chất lượng không khí VN-AQI theo Quyết định số 1459/QĐ-TCMT của Tổng cục Môi Trường

CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TRUNG BÌNH GIỜ

VN_AQIh

15

12:10 02/04/2020

Khuyến nghị hoạt động cho những người bình thường

Tự do thực hiện các hoạt động ngoài trời

TỐT

Khuyến nghị hoạt động cho nhóm người nhạy cảm

Tự do thực hiện các hoạt động ngoài trời

CO (µg/m³)

210.6

NO2 (µg/m³)

3.1

SO2 (µg/m³)

0

O3 (µg/m³)

46.9

PM10 (µg/m³)

18.8

PM25 (µg/m³)

7.2

Chú giải:
   ĐẠT QCVN
   VƯỢT QCVN