HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KÊ KHAI

Gửi yêu cầu đăng ký về địa chỉ email: ITCVungTau@gmail.com (Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường)

Soạn nội dung Email như sau:

Tiêu đề: "Đăng ký tài khoản, kết nối truyền dữ liệu giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước"
Nội dung:

- Tên Công ty:
- Địa chỉ:
- Số điện thoại liên hệ:
- Email liên hệ:
- Đính kèm bản scan giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Hỗ trợ kỹ thuật:
- 0254.37.12345 (Phòng phát triển công nghệ - Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường)
- 0933 092 319 (Ông Nguyễn Đức Long - Phòng Phát triển công nghệ)
Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu